แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

รายงานข่าวการแข่งขันกีฬา

image

ผลการแข่งขัน กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง ป.5

เหรียญทอง :

          ด.ญ. ศุภนิดา เรือนสังข์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เหรียญเงิน :

          ด.ญ.วรางคณา เชียงขาว | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เหรียญทองแดง :

          ด.ญ. กัญญาณัฐ จันทร์มณีย์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์


ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 08/12/2017