แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

รายงานข่าวการแข่งขันกีฬา

image

ผลการแข่งขัน กรีฑา - กระโดดสูง ชาย ป.6

เหรียญทอง :

           | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

เหรียญเงิน :

           | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เหรียญทองแดง :

           | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 08/12/2017