แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

รายงานข่าวการแข่งขันกีฬา

image

ผลการแข่งขัน กรีฑา - กระโดดไกล หญิง ป.1

เหรียญทอง :

          เด็กหญิงสุนิชญา มณีรัตน์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เหรียญเงิน :

          เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน กลีบม่วง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เหรียญทองแดง :

          เด็กหญิงชนัญชิดา กุมมาลือ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 08/12/2017