แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

รายงานข่าวการแข่งขันกีฬา

image

ผลการแข่งขัน กรีฑา - วิ่งผลัด 5 x 80 เมตร หญิง ป.4

เหรียญทอง :

           | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เหรียญเงิน :

           | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เหรียญทองแดง :

           | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์


ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 07/12/2017