แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

รายงานข่าวการแข่งขันกีฬา

image

ผลการแข่งขัน กรีฑา - วิ่ง 50 เมตร ชาย ป.3

เหรียญทอง :

          เด็กชายศาสตราวุฒิ นุตพิบาล | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เหรียญเงิน :

          เด็กชายอรรถนันท์ ทิพอาจ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เหรียญทองแดง :

          เด็กชายปารณัท เพ็งสุพรรณ์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 07/12/2017