โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

รายงานข่าวการแข่งขันกีฬา

image

ผลการแข่งขัน กรีฑา - วิ่ง 80 เมตร ชาย ป.3

เหรียญทอง :

          เด็กชายจิรพัฒน์ ปัญญาบุญ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เหรียญเงิน :

          เด็กชายปารณัท เพ็งสุพรรณ์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เหรียญทองแดง :

          เด็กชายโสภณวิชญ์ แพงแก้ว | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 07/12/2017