แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

รายงานข่าวการแข่งขันกีฬา

image

ผลการแข่งขัน กรีฑา - กระโดดไกล ชาย ป.6

เหรียญทอง :

          เด็กชายจีรพัฒน์ จินดาประทุม | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เหรียญเงิน :

          เด็กชายจักรฤษณ์ วาฤทธิ์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เหรียญทองแดง :

          เด็กชายแทนคุณ จันทร์เทียม | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 07/12/2017