แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

รายงานข่าวการแข่งขันกีฬา

image

ผลการแข่งขัน กรีฑา - กระโดดไกล หญิง ป.6

เหรียญทอง :

          เด็กหญิงศศิกานต์ แซ่ไล้ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เหรียญเงิน :

          เด็กหญิงพิมพ์ชนก คล้ายหนู | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เหรียญทองแดง :

          เด็กหญิงสราสินี จระมาส | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 07/12/2017