แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

รายงานข่าวการแข่งขันกีฬา

image

ผลการแข่งขัน กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย ป.6

เหรียญทอง :

          เด็กชายศุภฤกษ์ กาวิละ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เหรียญเงิน :

          เด็กชายกันตพงศ์ ศรีอินทร์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เหรียญทองแดง :

          เด็กชายจอมพล ป้อมคำ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 07/12/2017