แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

รายงานข่าวการแข่งขันกีฬา

image

ผลการแข่งขัน กรีฑา - กระโดดสูง ชาย ป.4

เหรียญทอง :

          เด็กชายสิรวิชญ์ จันโย | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เหรียญเงิน :

          เด็กชายธนัชพันธ์ ภิญญาคง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

เหรียญทองแดง :

          เด็กชายธนักฤต กิจจานุรักษกุล | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์


ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 07/12/2017