แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

รายงานข่าวการแข่งขันกีฬา

image

ผลการแข่งขัน กรีฑา - กระโดดไกล หญิง ป.3

เหรียญทอง :

          เด็กหญิงหทยา นวลมะ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เหรียญเงิน :

          เด็กหญิงสุภัศรา มั่งนิมิตร | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เหรียญทองแดง :

          เด็กหญิงปภิชญา ลือสุวรรณ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 07/12/2017