แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

รายงานข่าวการแข่งขันกีฬา

image

ผลการแข่งขัน กรีฑา - วิ่ง 60 เมตร ชาย ป.4

เหรียญทอง :

          เด็กชายภคพล หัตถะผะสุ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เหรียญเงิน :

          เด็กชายปลายบุตร ลาภบุญเรือง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เหรียญทองแดง :

          เด็กชายอภิภู ศรีสมอ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 07/12/2017