แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

รายงานข่าวการแข่งขันกีฬา

image

ผลการแข่งขัน กรีฑา - กระโดดไกล ชาย ป.2

เหรียญทอง :

          เด็กชายศุภกิตต์ สมสี | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เหรียญเงิน :

          เด็กชายภาสกร รวมสุข | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เหรียญทองแดง :

          เด็กชายรัชชานนท์ เหิมขุนทด | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระครศรีอยุธยา


ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 07/12/2017