แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

ขอแจ้งตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ขอแจ้งตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ได้ที่ลิ้งนี้
https://drive.google.com/…/1OFsO7oz3iJmSj8xK6TBHYhkgf…/view…

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 26/06/2020