แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในระดับประถมศึกษาและนักเรียนที่ เข้าศึกษาระหว่าง ช่วงชั้น ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในระดับประถมศึกษาและนักเรียนที่ เข้าศึกษาระหว่าง ช่วงชั้น ประจำปีการศึกษา 2562  รอบที่ 2

ที่ลิ้งนี้นะค่ะ https://drive.google.com/file/d/146vHnQNb2wMX2DuG9xJp69HsmAw0l1vo/view?usp=sharing

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 10/04/2019