แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและนักเรียนที่เข้าศึกษาระหว่างช่วงชั้น

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและนักเรียนที่เข้าศึกษาระหว่างช่วงชั้น ประจำปีการศึกษา 2562 

ตามลิ้งนี้นะค่ะ https://drive.google.com/drive/folders/1KTXRHFlf-CSQTWjK4m7yjNmcBeAfx0pW?usp=sharing

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 12/03/2019