แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์

ดร. สาวิตรี ซัคลี่ย์ ปริญญาเอก : Ph.D.(Polymer Science and Technology) University of Manchester Institute of Science and Technology, England, UK
ได้มาสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 อีกทั้งยังส่งผลให้ นักเรียนได้ทราบและเข้าใจเนื้อหา
วิทยาศาสตร์ได้อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง ควบคู่ไปกับการเรียนรู้และการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ทั้งด้านไวยากรณ์และการออกเสียง

ดูที่YouTube ได้ที่ลิ้งนี้นะค่ะ https://youtu.be/2Zim5rcwZvo

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 04/06/2018