แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

ห้องเรียนวิทย์ คณิต จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1และมัธยมศึกษาปีที่ 1

ห้องเรียนวิทย์ คณิต จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1และมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดยมีอาจารย์ผู้สอนที่จบปริญญาเอกจากต่างประเทศและอาจารย์ต่างชาติ มาสอนในห้องเรียนนี้เป็นภาษาอังกฤษ

ที่เน้นวิชาวิทย์ คณิต เสริมทักษะทางด้านภาษาให้กับนักเรียน

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 17/05/2018