แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

การเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ

การเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษได้จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเคมี กรด-เบส                                            โดยขอขอบคุณ ผศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ ที่มาให้ความรู้กับนักเรียนในครั้งนี้ ให้รู้จักการทดลองโดยใช้ห้อง Lab...
#เรียนสนุก ที่นี่สาธิต

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 21/06/2018