แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

การเรียนการสอนวิชาภาษาจีนของนักเรียนอนุบาล

การเรียนการสอนวิชาภาษาจีนของนักเรียนอนุบาล

โดย อาจารย์วรารักษ์  พูนวิวัฒน์  

M.A. ( Chinese Linguistic and Applied   Lingulstics )

ค.บ. (ภาษาจีน )

คลิกดูวีดีโอได้ด้ที่ลิ้งนี้ https://youtu.be/EoOfjczi58Q

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 05/06/2018