แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในครั้งนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ

การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561

การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในครั้งนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ "การสร้างความเข้าใจ" ให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลตลอดจนความร่วมมือในการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนร่วมกันอย่างถูกต้องตรงกันเป็นไปในแนวเดียวกัน

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/19s9FLeRXEK8SK0CAM9LfviWL7g7vbQDV?usp=sharing

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 04/06/2018