แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

การเข้าค่ายพุทธบุตรเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม

การเข้าค่ายพุทธบุตร

เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต      “เก่ง ดี และมีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ นำธรรมะ  นำหลักคำสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

คลิกดูรูปภาพได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1aRgYEt3hKAvGT393LhRD4Ph3oZ997sD6?usp=sharing

หรือ ดูใน  YouTube  https://youtu.be/Q4iraXpryVM

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 04/06/2018