แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ท่าน ดร.สมศักดิ์ ลิลา ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มาเยี่ยมชมการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ท่าน ดร.สมศักดิ์  ลิลา ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มาเยี่ยมชมการบริหารงานต่างๆภายในของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 17/11/2017