แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 256

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้มีการส่งเข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปี 2560

โดยมีคณะกรรมการมาประเมิน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  ดังนี้

1.นายสุรพล  เพ็งน้อย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

2. นายปรีชา   ภักดีไตรรัตน์  ผู้อำนวยการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

3.นายกิตติพันธ์   กุนทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

4.นางสาวปวีณ์นุช   จันทร์นวล   นักวิชาการศีกษาชำนาญการ

5.นายอัศวิน  โพธิ์พึ่ง   ผู้แทนพระภิกษุและองค์กรศาสนา

6.นางกิติญา   นินทะ    ผู้แทนองค์กรชุมชน

7.นายละมูล   หมีอิ่ม  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

8.นางเสาวลักษณ์    สร้อยสวน  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

9. นางเตือนใจ  โลหะเวช  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

 คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/11nZUJy-ph979nZUMSKDbhVFuM7uHipw1?usp=sharing

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 17/11/2017