แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

เนื่องด้วยทางโรงเรียนได้แจ้งความประสงค์เพื่อร่วมคัดเลือกสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและเตรียมรับการประเมิน ระดับก่อนประถมศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับการประเมิน ระดับก่อนประถมศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ดร.สาทิตย์ ยะฟู รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมรับฟังการประเมินระดับก่อนประถมศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560

โดยมีคณะกรรมการดังนี้ นายวิวรรธน์   เกตุเทศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1    นายศานิต  โพธิ์พุ่ม   นางพัชรนันท์  ปานแดงและนางนงนุช  สมบัติบูรณ์ ที่ให้เกียรติมาประเมินในครั้งนี้

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/0B4tIaGWFzhJYMzIxNlZOS2hPNTg?usp=sharing

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 02/10/2017